link naar pagina's:

historie

bestuur

vacatures

     
     
   
Doelstelling
De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen in de meeste ruime zin des woords, met name op het gebied van ontspanning, recreatie en sport, alsmede het bevorderen van een geest van vriendschap onder alle leden.

Herkomst naam Strateris
< Tekst: Alfons Bruekers / Stichting Geschiedschrijving Nederweert >
Bij de archeologische opgravingen in de jaren 1984-1987 aan Hinkert, Hageldor en Geer zijn restanten gevonden van bewoning uit zowel de steentijd, de ijzertijd, de romeinse tijd als de middeleeuwen. Zo staat vast dat hier dus reeds meer dan 4000 jaar mensen hebben gewoond.

Hoe de bewoners het gebied in de prehistorie noemden, zullen we nooit te weten komen. Nederweert en Weert ontstonden beide op een landrug ( een waard), die vanuit het westen doordringt in een eertijds uitgestrekt moerassig gebied, waarin veel poelen en vennen voorkwamen. Op enkele verhogingen in het terrein ontwikkelden zich nederzettingen, die uitgroeiden tot buurtschappen en gehuchten. Op de uiterste oostpunt van deze landtong ontstond Nederweert en op een hoger gelegen deel Weert of Overweert.

Op deze verhoogde landtong bevonden zich verspreid over een groot gebied woonplekken met erven, boomgaarden en weilanden. Opgravingen in het trace van de Randweg-west en nabij de nieuwe wijk Kerneelhoven hebben aangetoond dat het dekzand eiland van Nederweert-Weert propvol zit met archeologische vindplaatsen. Daaromheen lag een uitgestrekt gebied met heide, vennen en drasssige gebieden. Namen als Mere(n)veld, de Kievit en Peelsteeg herinneren hier nog aan.

In de periode na 1500 heette het gebied waar nu Kerneelhoven ligt " het Straterhuijsveld", genoemd naar een belangrijke boerderij of woning, genaamd het " Straterhuis", die hier in de buurt moet hebben gelegen. Later werd die naam verbasterd tot Strateris en in een Straatnaam vereeuwigd.